Iskalnik nepremičnin

Posredovanje

Nepremičnina

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1.POMEN IZRAZOV

Posrednik:VILMAR agencija za nepremičnine in inženiring d.o.o, Tolminskih puntarjev 12,Nova Gorica
Naročitelj:Fizična oseba ali pravna oseba, ki je s posrednikom sklene pogodbo o posredovanju

Pogodba o posredovanju: je pisna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere je predmet nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo posredniku plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

Tretja oseba: je oseba, ki jo posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;

2.VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik.

3.STORITEV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI
Posrednik je dolžan:

a) posredovanje pri nakupu, prodaji ali najemu neprmičnine

Seznanitev naročitelja na primeren način, z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev naročitelja za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami, zlasti razumljivo pojasniti naslednje okoliščine:

 • tržne razmere, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi v prometu z nepremičninami
 • vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami
 • višino in vrste davčnih obveznosti stranke, višino stroškov overitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo in morebitno drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja
 • morabitna tveganja, povezana z nurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisnimi stvarnim pravicami oz. drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oz. drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi razmerji in ugotavljanje stanja nepremičnine.
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila
 • preveriti dejansko stanje nepremičnine(opraviti ogled)
 • vzpostaviti stike s tretjo osebo in organizirati ter voditi ogled nepremičnin z njo in naročnikom.
 • preveriti pravno stanje nepremičnine in drugih pravic v zvezi z nepremičnino
 • oglaševati nakup in prodajo nepremičnine na svetovnem spletu in ostalih medijah,v obsegu kot ga določi posrednik
 • telefonsko komuniciranje s strankami
 • sodelovati pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
 • organizacija sestave pogodbe v odvetniški pisarni/notarju
 • prijaviti pogodbo pri davčnem uradu zaradi odmere davka na promet nepremičnine.
 • iskal najboljšo varianto za posel, da bo sklenjen
 • sodelovati pri primo-predaji nepremičnine in sestaviti primopredajni zapisnik

4.NAROČITELJ JE DOLŽAN:

 • nepremičninskega posrednika obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja
 • mora nepremičninskemu posredniku predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini
 • kadar sam najde tretjo oseb, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti nepremičninskega posrednika.

5.PROVIZIJA:

Za storitve, opredeljene v točki 3 a),znaša provizija za posredovanje v primeru nakupa in prodaje nepremičnine,ima posrednik pravico do provizije največ 4% od pogodbene vrednosti, če se stranki s pogodbo ne dogovorita za nižjo provizijo.Kadar posrednik posreduje za obe stranki (kupca in prodajalca),ima pravico od vsake od njiju zahtevati plačilo provizije v razmerju 2%+2% ali 3%+1%. Ta omejitev ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR v tolarski protivrednosti.
V proviziji iz te točke ni vključen DDV.

Za storitve, opredeljene v točki 3a), to je pri posredovanju pri najemu oz. odaji nepremičnine znaša višina provizije eno mesečno najemnino.V primeru da posreduje za obe stranki ima pravico do njiju zahtevati enomesečno najemnino.
(V primeru drugih pravnih poslih v višino plačila za posredovanje stranki uredita s pogodbo)

Nepremičninski posrednik pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posrednik posredoval, razen v primeru, če se posrednik in naročitelj dogovorita, da se pridobi pravico do plačila že ob sklenitvi morebitne predpogodbe.

Posrednik ima pravico do plačila za posredovanje tudi:

 • če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe
 • v primeru, ko naročitelj oz. njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik, in je bila ta pogodba sklenjena v 6.mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju
 • kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. V tem primeru mora plačilo za posredovanje temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ¼ s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje

Posrednik nima pravice do plačila za posredovanje, če z naročiteljem sam kot pogodbena stranka sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja.

5.DRUGE DOLOČBE

Posrednik in naročnik se lahko dogovorita, da posrednik za naročnika opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja, za dodatno plačilo po veljavnem ceniku družbe ki je sestavni del teh splošnih pogojev.
Če naročitelj prekine pogodbo o posredovanju v nasprotju z dobro vero in poštenjem ali če ne želi skleniti pogodbe z osebo, s katero ga je seznanil posrednik, pod pogoji, ki jih je pred tem sporočil posredniku, je le te-temu dolžan povrniti vse nastale stroške, ki jih je le ta imel s prevozi, ogledi in oglaševanjem..

Kadar nepremičninski posrednik opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, ni zavezan tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitvi pravnega posla.(člen 19. ZNP)

Nova Gorica 2.9.2014